Brest, France
Ålesund,  Norway
Copenhagen, Denmark
Ålesund,  Norway
Reykjavík, Iceland
 Ålesund,  Norway
Nantes, France
Giske, Norway
Ålesund,  Norway
Valderøya, Norway
Kjeldsund, Norway