Brest, France
Valderøya, Norway
Copenhagen, Denmark
Reykjavík, Iceland
Nantes, France
Giske, Norway
Kjeldsund, Norway