From here to there

Copenhagen, Denmark
Reykjavík, Iceland
Nantes, France
Giske, Norway
Valderøya, Norway
Kjeldsund, Norway